Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
 
1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Sinerji Gıda Kimya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.sinerjiworld.com, sinerjigide.com  uzantılı web adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 
2. Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır.
Kayıt olurken talep edilen veriler:
 
• Kullanıcı Adı,
• E-posta bilgisi
• Ad Soyad
• Firma Bilgisi
• Telefon Numarası
• Konu
• İletilmek İstenen Mesaj 
 
 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin azami fayda görmesinin sağlanabilmesi ve ürünün teknik detaylarının anlamlandırılabilmesi için şu amaçlarla işlenmektedir;
• İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek
• Elektronik posta ile eser konumundaki bilgisayar programı formatındaki üründeki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
• Yeni hizmetler ve geliştirmeler hakkında bilgi vermek,
• Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
• Kullanıcı ile iletişim amaçlı
• İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıyla
• Dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla
• Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
 
 
4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
 
Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 
• Ayrıca Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız kargo ve bankalarla birlikte diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
 
 
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.
• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 
6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.